Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal ZnanyTrener.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Definicje:

a. Usługodawca - ZNANY TRENER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Szybowcowa, 31/02A, 54-130 Wrocłąw, NIP 8943155430, REGON 386383499, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, zwany również „Administratorem”.

b. Serwis - strona serwisu jest prowadzona przez Usługodawcę pod adresem internetowym: www.ZnanyTrener.pl

c. Użytkownik - osoba fizyczna lub osoba prawna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, uzyskuje dostęp do oferowanych usług przez Usługodawcę po akceptacji niniejszego Regulaminu i przejściu procedury rejestracyjnej.

d. Trener - osoba fizyczna oferująca swoje usługi w zakresie wybranych dziedzin sportowych lub będąca instruktorem lub prowadząca inne usługi w zakresie sportu i rekreacji.

e. Placówka - miejsce świadczenia usług treningowych lub szkoleniowych o charakterze sportowym lub rekreacyjnym.

f. Firma - status nadawany po przejściu procedury rejestracyjnej Użytkownikowi, który posiada uprawnienia do zarządzania informacjami o danej Placówce/Placówkach

g. Profil - zbiór prawdziwych informacji oraz opinii dotyczących Trenera, Firmy bądź Placówki umieszczony w Serwisie.

h. Konto - zapis w bazie danych Serwisu, który potwierdza fakt bycia Użytkownikiem, Trenerem lub Firmą oraz wynikające z rejestracji możliwości korzystania z określonych usług i funkcjonalności serwisu.

i. Usługa - świadczona drogą elektroniczną usługa, polegająca na odbieraniu i wysyłaniu informacji za pomocą systemów teleinformatycznych bez jednoczesnej obecności obu stron, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).

j. Usługa płatna - są to usługi za które Administrator pobiera opłaty zgodnie z cennikiem.

k. Profesjonalista – użytkownik prowadzący konto Trenera lub Firmy lub Placówki.

2. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika bez konieczności zawierania dodatkowych postanowień.

3. Regulamin wchodzi w życiem z chwilą publikacji na Serwisie www.ZnanyTrener.pl

4. Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu i jednocześnie zastrzega możliwość dokonania zmian w Regulaminie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników, Trenerów, Firm i Placówek.

§2. Rodzaje i zakres Usług

1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy następujące Usługi:

a. Możliwość stworzenia własnego profilu Użytkownika, Trenera, Firmy i Placówki;

b. Dostęp do informacji dotyczących Trenerów praktykujących dowolne dyscypliny sportowe i Placówek, w których realizowane są aktywności;

c. Możliwość publikacji opinii o Trenerach, Firmach i Placówkach podzielonych według miast i dyscyplin;

d. Udostępnienie wyszukiwarki Trenerów i Placówek;

e. Powiadomienie o nowych informacjach i opiniach;

f. Możliwość umawiania zajęć sportowych u Trenerów bądź w Placówkach, które udostępniły daną możliwość;

g. Możliwość modyfikacji informacji udostępnionych na Profilu.

2. Dostęp do większości usług Serwisu, w tym rejestracji i publikowania podstawowych informacji o Użytkownikach, Trenerach, Firmach i Placówkach, jest bezpłatny.

3. Usługi płatne w szczególności: płatne konto Trenera, Firmy i Placówki w wersji Pakietu Premium Użytkownik opłaca z góry zgodnie ze stawkami przedstawionymi w cenniku na określony okres. Dokonując zakupu usługi Użytkownik wyraża zgodę na jej natychmiastową aktywację. Ewentualna późniejsza rezygnacja z usługi nie rodzi obowiązku zwrotu uiszczonej przez Użytkownika opłaty.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat bądź ich późniejszych zmian od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu dla Profilu Trenera, Firmy i Placówki, a jednocześnie zobowiązuje się do poinformowania o tym użytkowników odpowiednio wcześniej.

5. Konto Użytkownika który nie jest Trenerem, Firmą czy Placówką jest bezpłatne.

§3. Zasady korzystania z Serwisu

1. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest dostęp do sieci Internet, posiadanie konta e-mail oraz aktualnej przeglądarki internetowej.

2. Każdy może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Trenerach, Firmach i Placówkach oraz korzystać z wyszukiwarki trenerów, a także zgłaszać nadużycia.

3. Zalogowany Użytkownik może dodatkowo:

a. wystawiać opinie o Trenerach, Firmach i Placówkach i usługach z których korzystał,

b. uruchomić usługę powiadamiania o zmianach oraz nowych opiniach

4. Rejestracja Użytkownika następuje po podaniu loginu (adresu poczty elektronicznej), numeru telefonu, miasta oraz ustawieniu hasła. Konto Użytkownika wymaga aktywacji mailowej.

5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość okresowego zawieszenia działań Serwisu za względu na modernizację, przebudowę, rozbudowę i inne niezbędne prace konserwatorskie.

6. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi z przyczyn od niego niezależnych.

7. Usługodawca nie stanowi pośrednika w ewentualnym konflikcie Użytkownika z Trenerem, Firmą bądź Placówką, ani nie bierze odpowiedzialności za brak obecności na umówionych zajęciach zarówno klienta, jak i samego Trenera. Brak możliwości odbycia treningu jest jednoznaczny z koniecznością poinformowania o fakcie drugiej strony.

8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującym prawem i zasadami korzystania z sieci Internet. Szczególnie zabronione jest naruszenie praw osób trzecich oraz praw Administratora.

9. Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin, zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie zamówionej informacji handlowej, kilkukrotnej rejestracji jednego Użytkownika, korzystania z kont innych osób zarejestrowanych, a także udostępniania hasła do swojego profilu osobom trzecim.

10. Korzystanie z Serwisu winno być nieuciążliwe dla innych Użytkowników oraz Administratora, a zarazem wykazywać poszanowanie dla dóbr osobistych, w prawa do prywatności i zasad współżycia społecznego.

11. Użytkownik, Trener oraz Firma akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Administratora w celach reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych związanych z działalnością Administratora, jego ofertą handlową lub na jego zlecenie.

12. W przypadku stwierdzenia przez Administratora przedstawionych w punktach 8 - 10 działań, istnieje możliwość natychmiastowego zablokowania konta Użytkownika.

13. Użytkownik zobowiązuje się do publikacji na swoim koncie Użytkownika, Trenera, Firmy lub Placówki prawdziwych informacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie błędy lub nieprawidłowości zawarte w publikowanych na swoim koncie informacjach.

§4. Dodawanie opinii i informacji o Trenerach i Obiektach Sportowych

1. Opinie są podpisywane nickiem przyjętym przez Użytkownika podczas rejestracji.

2. Informacje oraz opinie oTrenerach mogą dotyczyć wyłączenie aspektu zawodowego.

3. Informacje oraz opinie mogą opierać się wyłącznie na osobistych doświadczeniach Użytkownika.

4. Niedozwolone jest wielokrotne umieszczenie przez jednego Użytkownika opinii o danych zajęciach, Trenerze, Firmie oraz Placówkach.

• Niedozwolone jest zamieszczenie treści reklamowych.

• Opublikowane przez Użytkownika informacje i opinie oraz komentarze:

a. nie mogą naruszać przepisów prawa i zasad współżycia społecznego;

b. nie mogą nawoływać do nienawiści, szczególnie zewzględu na płeć, rasę, narodowość, przynależność wyznaniową bądź orientację seksualną;

c. nie mogą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, praw do znaków towarowych, praw autorskich i praw pokrewnych;

d. nie mogą promować i zachęcać do działań przestępczych bądź aktów wandalizmu;

e. nie mogą być fałszywe oraz umyślnie wprowadzać innych Użytkowników w błąd;

f. nie mogą ujawniać szczegółów dotyczących życia prywatnego Trenera i skupiać się na działalności pozazawodowej;

g. nie mogą być zamieszczone przez Użytkowników, którzy nigdy nie byli klientami Trenera bądź nie uczestniczyli w zajęciach w danym Obiekcie Sportowym;

7. Administrator Zastrzega Sobie Prawo:

a. do usunięcia treści, które nie spełniają warunków przedstawionych w pkt 2 - 

6 bez konieczności powiadamiania Użytkownika;

b. do usunięcia treści na wniosek Trenera, Firmy bądź Placówki bez konieczności powiadamiania Użytkownika;

c. do usunięcia wszystkich treści Użytkownika, gdy Usługodawcaz decyduje, że informacja narusza politykę lub regulamin Serwisu.

§5. Profil Trenera

1. Utworzenie profilu Trenera wymaga podania podstawowych informacji.

2. Podstawowe informacje obejmują: imię i nazwisko, województwo, miasto prowadzenia zajęć, dyscyplinę sportową, dane adresowe i kontaktowe miejsca, w którym odbywają się treningi.

3. Każdy Trener posiada tylko jeden Profil. Zabronione jest tworzenie jednego Profilu dla kilku Profesjonalistów. Powielone Profile będą usuwane przez Administratora.

4. Aktywacja profilu następuje po kliknięciu linku aktywacyjnego przesłanego w wiadomości mailowej tuż po rejestracji.

5. Opłacony zgodnie z cennikiem Profil Trenera, Firmy lub Placówki uzyskuje dostęp do płatnych funkcjonalności i usług na czas oznaczony w cenniku. 6. Zdjęcie zamieszczone przez Trenera nie powinno wprowadzać Użytkownika w błąd, lecz umożliwić mu rozpoznanie instruktora. Jednocześnie sportowiec umieszczając zdjęcie, wyraża zgodę na jego rozpowszechniania i publiczne udostępnianie własnego wizerunku w Serwisie.

§6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług. 

Rejestracja i logowanie.

Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez rejestrację w Serwisie lub rejestrację w Serwisie za pomocą serwisu Facebook lub Google.

1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

2. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, Trener, Firma lub Placówka:

a. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w przypadku Profesjonalisty na ich prezentację na Profilu;

b. potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych;

c. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto pocztowe komunikatów systemowych o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach oraz informacji handlowych.

3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.

4. W celu Rejestracji Użytkownik lub Profesjonalista wypełnia formularz zamieszczony na stronie https://ZnanyTrener.pl/ lub tworzy konto za pomocą pracowników serwisu.

5. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

6. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.

7. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych regulacji, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na drogą elektroniczną pod adres kontakt@ZnanyTrener.pl. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8. Usługodawca zapewnia Użytkownikom i Trenerom oraz Firmom lub Placówkom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.

9. Rejestracja Trenera ,Firmy lub Placówki, oprócz danych wymaganych od Użytkownika, wymaga podania specjalizacji sportowej w ramach katalogu udostępnionego w Serwisie.

10. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności lub poprawności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.

11. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i Profesjonalisty zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności udostępnioną w Serwisie oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.

13. Użytkownik, Trener lub Firma lub Placówka może rozwiązać umowę poprzez usunięcie swojego Konta.

14. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.

15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług poprzez usunięcie Konta, jeżeli działanie Użytkownika lub Trenera lub Firmy lub Placówki jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu.

16. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi i funkcjonalności oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z niniejszym Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§7. Odpowiedzialność

1. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Profilu lub Konta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Profilu lub Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez nieuprawnione osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości przejęcia hasła przez osoby trzecie, Użytkownik zobowiązuje się bezzwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w celu zabezpieczenia konta z Usługodawcą.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika, Trenera, Firmę czy Placówkę. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników oraz osób trzecich których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez takie treści lub materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia materiałów zamieszczanych przez Użytkowników.

3. Użytkownik, Trener, Firma i Placówka ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną swoimi działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

4. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych lub usług oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

5. Usługodawca nie udziela gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

§8. Zgłaszanie zastrzeżeń i postępowanie reklamacyjne

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

2. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony oraz zastrzeżenia co do rzetelności opinii zawartych w Serwisie można kierować pod adres e-mail kontakt@ZnanyTrener.pl Zgłoszenie zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych.

3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą wysyłane pod adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Trenera, Firmy lub Obiektu Sportowego lub inny mail podany w formularzu kontaktowym.

4. Reklamacje związane z zakłóceniami w funkcjonowaniu Serwisu lub uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika, Trenera, Firmę lub Placówkę w terminie 21 dni od daty zdarzenia lub wykrycia nieprawidłowości, poprzez zgłoszenie zawierające opis zdarzenia i treść reklamacji pod adres: kontakt@ZnanyTrener.pl.

5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej przyjęcia przez Usługodawcę. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§9. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa.

2. O dokonanej istotnej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej do Użytkownika przez mechanizm informatyczny na Konto Użytkownika.

3. Użytkownik, Trener, Firma i Placówka są odpowiedzialni za podanie prawidłowego adresu poczty elektronicznej. W szczególności w przypadku, gdy podany adres poczty elektronicznej do którego nie posiadają dostępu lub adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.

5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami właściwy jest jest sąd dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem sądem właściwym jest sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.